طلای جهانی هفته جاری گران‌تر می‌شود

طلای جهانی هفته جاری گران‌تر می‌شود
طبق جدیدترین نظرسنجی هفتگی کیتکو نیوز، کارشناسان بازار و سرمایه گذاران خرد نسبت به افزایش قیمت طلا در هفته جاری خوش بین هستند.

طلای جهانی هفته جاری گران‌تر می‌شود

طبق جدیدترین نظرسنجی هفتگی کیتکو نیوز، کارشناسان بازار و سرمایه گذاران خرد نسبت به افزایش قیمت طلا در هفته جاری خوش بین هستند.
طلای جهانی هفته جاری گران‌تر می‌شود

دانلود فیلم جدید