ضوابط صادرات سیب درختی اعلام شد

ضوابط صادرات سیب درختی اعلام شد
سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌های کشور شرایط و ضوابط فنی صادرات سیب درختی را اعلام کرد.

ضوابط صادرات سیب درختی اعلام شد

سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌های کشور شرایط و ضوابط فنی صادرات سیب درختی را اعلام کرد.
ضوابط صادرات سیب درختی اعلام شد

موزیک سرا