ضرورت اصلاح و حذف قوانین مزاحم اقتصادی

ضرورت اصلاح و حذف قوانین مزاحم اقتصادی
رییس پژوهشکده استاندارد معتقد است مجلس دهم باید ارتقای کیفیت تولید و تقویت مصرف کالای داخلی، رقابت پذیری در عرصه ملی و بین المللی و اصلاح و حذف قوانین مزاحم اقتصادی و تجاری را در دستور کار خود قرار دهد.

ضرورت اصلاح و حذف قوانین مزاحم اقتصادی

رییس پژوهشکده استاندارد معتقد است مجلس دهم باید ارتقای کیفیت تولید و تقویت مصرف کالای داخلی، رقابت پذیری در عرصه ملی و بین المللی و اصلاح و حذف قوانین مزاحم اقتصادی و تجاری را در دستور کار خود قرار دهد.
ضرورت اصلاح و حذف قوانین مزاحم اقتصادی

خبرگزاری اصفحان