ضرر ۳۰ میلیارد تومانی از لغو تورهای ترکیه

ضرر ۳۰ میلیارد تومانی از لغو تورهای ترکیه
معاون گردشگری کشور گفت: بخش خصوصی گردشگری ایران از نیمه مارس (۵ ماه پیش) تاکنون به دلیل فسخ قراردادهای متعدد تورهای مسافرتی متحمل خسارتی حدود ۷ تا ۸ میلیون یورو (تقریباً ۳۰ میلیارد تومان) شده است.

ضرر ۳۰ میلیارد تومانی از لغو تورهای ترکیه

معاون گردشگری کشور گفت: بخش خصوصی گردشگری ایران از نیمه مارس (۵ ماه پیش) تاکنون به دلیل فسخ قراردادهای متعدد تورهای مسافرتی متحمل خسارتی حدود ۷ تا ۸ میلیون یورو (تقریباً ۳۰ میلیارد تومان) شده است.
ضرر ۳۰ میلیارد تومانی از لغو تورهای ترکیه

هنر