صعود شاخص بورس در آخر هفته

صعود شاخص بورس در آخر هفته
شاخص قيمت (وزني- ارزشي) با 41.99 واحد افزایش به 27 هزار و 814 واحد رسيد. شاخص كل (هم‌وزن) با 19.10 واحد افت به 14 هزار و 474 واحد رسيد. شاخص قیمت(هم‌وزن) با کاهش 15.20 واحدی به 11 هزار و 578 واحد رسيد.

صعود شاخص بورس در آخر هفته

شاخص قيمت (وزني- ارزشي) با 41.99 واحد افزایش به 27 هزار و 814 واحد رسيد. شاخص كل (هم‌وزن) با 19.10 واحد افت به 14 هزار و 474 واحد رسيد. شاخص قیمت(هم‌وزن) با کاهش 15.20 واحدی به 11 هزار و 578 واحد رسيد.
صعود شاخص بورس در آخر هفته