صدور ضمانت نامه برای تعاونی‌های بورسی

صدور ضمانت نامه برای تعاونی‌های بورسی
مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری گفت: مطابق آیین نامه جدید دولت و مجلس مقرر شد صندوق ضمانت توسعه تعاون ضمانت نامه هایی را برای سهولت امورات تعاونی‌های فعال در بورس صادر کند.

صدور ضمانت نامه برای تعاونی‌های بورسی

مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری گفت: مطابق آیین نامه جدید دولت و مجلس مقرر شد صندوق ضمانت توسعه تعاون ضمانت نامه هایی را برای سهولت امورات تعاونی‌های فعال در بورس صادر کند.
صدور ضمانت نامه برای تعاونی‌های بورسی

صبحانه