شهریه‌ ۲۰میلیونی در برخی مدارس غیردولتی!

شهریه‌ ۲۰میلیونی در برخی مدارس غیردولتی!
مدیرکل سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش در واکنش به شهریه‌های ۲۰ میلیونی این مدارس گفت: در این باره با هیچ مدرسه ای کوتاهی و مدرسه‌ای مماشات نخواهیم کرد.

شهریه‌ ۲۰میلیونی در برخی مدارس غیردولتی!

مدیرکل سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش در واکنش به شهریه‌های ۲۰ میلیونی این مدارس گفت: در این باره با هیچ مدرسه ای کوتاهی و مدرسه‌ای مماشات نخواهیم کرد.
شهریه‌ ۲۰میلیونی در برخی مدارس غیردولتی!

car