شناسایی عاملان فروش سؤالات امتحانات نهایی

شناسایی عاملان فروش سؤالات امتحانات نهایی
برخی سؤالات امتحان نهایی جعلی در اختیار دانش‌آموزان قرارگرفته است و برای بررسی صحت برخی اخبار مبنی بر وقوع تخلف، تیم ویژه‌ای مشخص کرده‌ایم که در حال بررسی و رسیدگی به موضوع است.

شناسایی عاملان فروش سؤالات امتحانات نهایی

برخی سؤالات امتحان نهایی جعلی در اختیار دانش‌آموزان قرارگرفته است و برای بررسی صحت برخی اخبار مبنی بر وقوع تخلف، تیم ویژه‌ای مشخص کرده‌ایم که در حال بررسی و رسیدگی به موضوع است.
شناسایی عاملان فروش سؤالات امتحانات نهایی