شرط تک رقمی کردن نرخ بیکاری چیست؟

شرط تک رقمی کردن نرخ بیکاری چیست؟
عضو کانون عالی شورای اسلامی کار کشور معتقد است تک رقمی کردن نرخ بیکاری تنها به یک شرط امکانپذیر است و آن، این که کشور از حالت رکود خارج شود.

شرط تک رقمی کردن نرخ بیکاری چیست؟

عضو کانون عالی شورای اسلامی کار کشور معتقد است تک رقمی کردن نرخ بیکاری تنها به یک شرط امکانپذیر است و آن، این که کشور از حالت رکود خارج شود.
شرط تک رقمی کردن نرخ بیکاری چیست؟

گوشی موبایل