شرطی که برای وام ساخت مسکن حذف شد

شرطی که برای وام ساخت مسکن حذف شد
هر گونه شرطی برای پرداخت تسهیلات بدون سپرده گذاری ساخت مسکن حذف شد.

شرطی که برای وام ساخت مسکن حذف شد

هر گونه شرطی برای پرداخت تسهیلات بدون سپرده گذاری ساخت مسکن حذف شد.
شرطی که برای وام ساخت مسکن حذف شد

دانلود سرا