شرایط واردات کالاهای چینی به ایران

شرایط واردات کالاهای چینی به ایران
معاون وزیر صنعت با بیان اینکه به کالاهای چینی که استاندارد اجباری ایران را نداشته باشند اجاره واردات داده نمی‌شود گفت: در واردات کالاهای فاقد استاندارد اجباری ایران نیز باید عرف کیفی بین المللی رعایت و نظارت شرکت‎های بازرسی انجام شود.

شرایط واردات کالاهای چینی به ایران

معاون وزیر صنعت با بیان اینکه به کالاهای چینی که استاندارد اجباری ایران را نداشته باشند اجاره واردات داده نمی‌شود گفت: در واردات کالاهای فاقد استاندارد اجباری ایران نیز باید عرف کیفی بین المللی رعایت و نظارت شرکت‎های بازرسی انجام شود.
شرایط واردات کالاهای چینی به ایران

بازی