شرایط صدور کارت بازرگانی تغییر می‌کند

شرایط صدور کارت بازرگانی تغییر می‌کند
معاون وزیر صنعت با تاکید بر تغییر شرایط صدور کارت بازرگانی، گفت: این موضوع در کمیته‌ای متشکل از سازمان توسعه تجارت، گمرکات و اتاق بازرگانی تصمیم گیری شد.

شرایط صدور کارت بازرگانی تغییر می‌کند

معاون وزیر صنعت با تاکید بر تغییر شرایط صدور کارت بازرگانی، گفت: این موضوع در کمیته‌ای متشکل از سازمان توسعه تجارت، گمرکات و اتاق بازرگانی تصمیم گیری شد.
شرایط صدور کارت بازرگانی تغییر می‌کند

wolrd press news