سقوط دوربین عنکبوتی 600 کیلویی المپیک ۷ نفر را مجروح کرد +عکس

سقوط دوربین عنکبوتی 600 کیلویی المپیک ۷ نفر را مجروح کرد +عکس
سقوط دوربین عنکبوتی با وزن 600 کیلوگرم در دهکده المپیک حدود 7 نفر را به شدت زخمی کرد.

سقوط دوربین عنکبوتی 600 کیلویی المپیک ۷ نفر را مجروح کرد +عکس

سقوط دوربین عنکبوتی با وزن 600 کیلوگرم در دهکده المپیک حدود 7 نفر را به شدت زخمی کرد.
سقوط دوربین عنکبوتی 600 کیلویی المپیک ۷ نفر را مجروح کرد +عکس

شبکه خانگی