«سعید سمور» دستگیر شد

«سعید سمور» دستگیر شد
پسر اوباش قمه به دست که اقدام به وحشت‌آفرینی برای شهروندان در پارک بی سیم کرده بود، توسط ماموران پلیس پایتخت شناسایی و دستگیر شد.

«سعید سمور» دستگیر شد

پسر اوباش قمه به دست که اقدام به وحشت‌آفرینی برای شهروندان در پارک بی سیم کرده بود، توسط ماموران پلیس پایتخت شناسایی و دستگیر شد.
«سعید سمور» دستگیر شد

عکس