سرهنگ قلابی ناجا دستگیر شد

سرهنگ قلابی ناجا دستگیر شد
سرهنگ قلابی ناجا که از اتباع خارجی سرقت می‌کرد، با هم‌دستش پس از ۶۵ فقره سرقت دستگیر شد.

سرهنگ قلابی ناجا دستگیر شد

سرهنگ قلابی ناجا که از اتباع خارجی سرقت می‌کرد، با هم‌دستش پس از ۶۵ فقره سرقت دستگیر شد.
سرهنگ قلابی ناجا دستگیر شد

میهن دانلود