زن با بنزین شوهرش را زنده زنده آتش زد

زن با بنزین شوهرش را زنده زنده آتش زد
زنی به دلیل اختلاف خانوادگی با شوهرش، او را به آتش کشید.

زن با بنزین شوهرش را زنده زنده آتش زد

زنی به دلیل اختلاف خانوادگی با شوهرش، او را به آتش کشید.
زن با بنزین شوهرش را زنده زنده آتش زد

سپهر نیوز