زندگی های مشترک با عمر یک شب تا صبح!

زندگی های مشترک با عمر یک شب تا صبح!
عدم توصیه به ازدواج های اینترنتی تنها به اظهارات کارشناسان علوم اجتماعی و مشاورین خانواده خلاصه نمی شود، قضات دادگاه های خانواده نیز معتقدند،ضریب خطا و…

زندگی های مشترک با عمر یک شب تا صبح!

عدم توصیه به ازدواج های اینترنتی تنها به اظهارات کارشناسان علوم اجتماعی و مشاورین خانواده خلاصه نمی شود، قضات دادگاه های خانواده نیز معتقدند،ضریب خطا و…
زندگی های مشترک با عمر یک شب تا صبح!

شهر خبر