روایت لوکس‌سواری با ارز دارو!

روایت لوکس‌سواری با ارز دارو!
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در تعریف خود از خودروهای لوکس از ملاک‌های واقعی‌تر استفاده کند.

روایت لوکس‌سواری با ارز دارو!

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در تعریف خود از خودروهای لوکس از ملاک‌های واقعی‌تر استفاده کند.
روایت لوکس‌سواری با ارز دارو!

خرم خبر