رد پیشنهاد میلیونی توسط بازیگر معروف! +عکس

رد پیشنهاد میلیونی توسط بازیگر معروف! +عکس
ماجرای پیشنهاد پارکر به سه سال قبل برمی‌گردد، زمانی‌که بازیگر کهنه‌کار نامزد اسکار با رد این دعوت وسوسه‌انگیز پاسخ داده بود: «گندالف اهل عروسی رفتن نیست.»

رد پیشنهاد میلیونی توسط بازیگر معروف! +عکس

ماجرای پیشنهاد پارکر به سه سال قبل برمی‌گردد، زمانی‌که بازیگر کهنه‌کار نامزد اسکار با رد این دعوت وسوسه‌انگیز پاسخ داده بود: «گندالف اهل عروسی رفتن نیست.»
رد پیشنهاد میلیونی توسط بازیگر معروف! +عکس