دست‌های پنهانی که شکر را گران کرد

دست‌های پنهانی که شکر را گران کرد
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفته است: یکی از دلایل افزایش قیمت شکر ناشی از ايجاد بازار پنهان توسط واسطه‌گرانی است که در دوره گذشته دارای منافع بودند، اما اين گروه بايد بدانند كه هيچ دستی در این دولت ندارند.

دست‌های پنهانی که شکر را گران کرد

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفته است: یکی از دلایل افزایش قیمت شکر ناشی از ايجاد بازار پنهان توسط واسطه‌گرانی است که در دوره گذشته دارای منافع بودند، اما اين گروه بايد بدانند كه هيچ دستی در این دولت ندارند.
دست‌های پنهانی که شکر را گران کرد

خبرگذاری خوزستان