دستگیری‎تعدادی از مدیران‎مجازی مروج فساد در سمنان

دستگیری‎تعدادی از مدیران‎مجازی مروج فساد در سمنان
سپاه قائم آل‌محمد (عج) استان سمنان از دستگیری تعدادی از مدیران و گردانندگان گروه‌ها، کانال‌ها و صفحات مروج فساد و ابتذال در فضای مجازی در استان سمنان خبر داد.

دستگیری‎تعدادی از مدیران‎مجازی مروج فساد در سمنان

سپاه قائم آل‌محمد (عج) استان سمنان از دستگیری تعدادی از مدیران و گردانندگان گروه‌ها، کانال‌ها و صفحات مروج فساد و ابتذال در فضای مجازی در استان سمنان خبر داد.
دستگیری‎تعدادی از مدیران‎مجازی مروج فساد در سمنان