دستور جدید سیف به مدیران عامل بانک‌ها

دستور جدید سیف به مدیران عامل بانک‌ها
رییس کل بانک مرکزی در نامه ای خطاب به مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری خواستار اعطای حداقل 10 درصد تسهیلات بانکی به بنگاه های کوچک و متوسط برای ایجاد اشتغال، افزایش تولید و رونق اقتصادی شد.

دستور جدید سیف به مدیران عامل بانک‌ها

رییس کل بانک مرکزی در نامه ای خطاب به مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری خواستار اعطای حداقل 10 درصد تسهیلات بانکی به بنگاه های کوچک و متوسط برای ایجاد اشتغال، افزایش تولید و رونق اقتصادی شد.
دستور جدید سیف به مدیران عامل بانک‌ها

مرکز فیلم