در سحری چای زیاد مصرف نکنید

در سحری چای زیاد مصرف نکنید
استاد تغذیه دانشگاه علوم پزشکی ایران، گفت: روزه داری می تواند در بیماری هایی مثل چاقی، دیابت، افزایش چربی خون و بسیاری بیماری های دیگر اثرات سودمند داشته باشد.

در سحری چای زیاد مصرف نکنید

استاد تغذیه دانشگاه علوم پزشکی ایران، گفت: روزه داری می تواند در بیماری هایی مثل چاقی، دیابت، افزایش چربی خون و بسیاری بیماری های دیگر اثرات سودمند داشته باشد.
در سحری چای زیاد مصرف نکنید

تلگرام