درگیری در مجلس به خاطر برنج بود؟ +عکس

درگیری در مجلس به خاطر برنج بود؟ +عکس
معاون امور مجلس وزیر جهاد کشاورزی گفت: موضوع درگیری لفظی با نماینده بابل به هیچ عنوان به واردات برنج ارتباطی نداشت، موضوع درخواست غیر قانونی ایشان از وزیر جهاد بود و من هرگز به ایشان فحاشی نکردم.

درگیری در مجلس به خاطر برنج بود؟ +عکس

معاون امور مجلس وزیر جهاد کشاورزی گفت: موضوع درگیری لفظی با نماینده بابل به هیچ عنوان به واردات برنج ارتباطی نداشت، موضوع درخواست غیر قانونی ایشان از وزیر جهاد بود و من هرگز به ایشان فحاشی نکردم.
درگیری در مجلس به خاطر برنج بود؟ +عکس

فیلم سریال آهنگ