درگيری مرگبار اوباش در جنوب تهران

درگيری مرگبار اوباش در جنوب تهران
درگيری دو گروه از اوباش پايتخت يك كشته و سه زخمي بر جاي گذاشت.

درگيری مرگبار اوباش در جنوب تهران

درگيری دو گروه از اوباش پايتخت يك كشته و سه زخمي بر جاي گذاشت.
درگيری مرگبار اوباش در جنوب تهران