درخواست شمارش چپ دست ها در سرشماری

درخواست شمارش چپ دست ها در سرشماری
انجمن چپ دست‌های ایران با ارسال نامه به رئیس مرکز آمار ایران خواستار سرشماری و گردآوری اطلاعات افراد چپ‌دست هرخانوار شد.

درخواست شمارش چپ دست ها در سرشماری

انجمن چپ دست‌های ایران با ارسال نامه به رئیس مرکز آمار ایران خواستار سرشماری و گردآوری اطلاعات افراد چپ‌دست هرخانوار شد.
درخواست شمارش چپ دست ها در سرشماری