درآمد ایرلاین‌های جهان چقدر است؟

درآمد ایرلاین‌های جهان چقدر است؟
انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی (یاتا) در گزارش جدیدی با اشاره به پایین ماندن قیمتهای نفت و ابتکارات شرکتها برای پر کردن صندلیهای پرواز، سود مورد پیش بینی برای ایرلاینهای جهان در سال 2016 را افزایش داد.

درآمد ایرلاین‌های جهان چقدر است؟

انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی (یاتا) در گزارش جدیدی با اشاره به پایین ماندن قیمتهای نفت و ابتکارات شرکتها برای پر کردن صندلیهای پرواز، سود مورد پیش بینی برای ایرلاینهای جهان در سال 2016 را افزایش داد.
درآمد ایرلاین‌های جهان چقدر است؟

car