خروج 10 برند نوشابه از چرخه تولید

خروج 10 برند نوشابه از چرخه تولید
دبیر انجمن تولیدکنندگان نوشابه گفت: رکود بازار و وضعیت نامناسب تولید باعث شده 10 برند تولیدکننده نوشابه تغییر مالکیت دهند و یا به صورت کامل از بازار خارج شوند.

خروج 10 برند نوشابه از چرخه تولید

دبیر انجمن تولیدکنندگان نوشابه گفت: رکود بازار و وضعیت نامناسب تولید باعث شده 10 برند تولیدکننده نوشابه تغییر مالکیت دهند و یا به صورت کامل از بازار خارج شوند.
خروج 10 برند نوشابه از چرخه تولید

میهن دانلود