حمل ریلی بار ارزان می‌شود

حمل ریلی بار ارزان می‌شود
کامیون‌ها و کشنده‌هایی که با سرعت زیاد در جاده‌ها می‌رانند تا بار خود را به مقصد برسانند، تصویری آشنا برای همه کسانی است که گذرشان به جاده‌ها افتاده است اما قطارهای باری را فقط گاهی در دوردست‌ها دیده‌ایم.

حمل ریلی بار ارزان می‌شود

کامیون‌ها و کشنده‌هایی که با سرعت زیاد در جاده‌ها می‌رانند تا بار خود را به مقصد برسانند، تصویری آشنا برای همه کسانی است که گذرشان به جاده‌ها افتاده است اما قطارهای باری را فقط گاهی در دوردست‌ها دیده‌ایم.
حمل ریلی بار ارزان می‌شود

میهن دانلود