جزییات جدید طرح ترابردپذیری شماره‌ها

جزییات جدید طرح ترابردپذیری شماره‌ها
طرح ملی ترابردپذیری شماره‌ها که قرار بود بهمن ماه سال گذشته اجرایی شود به وعده دوم اجرا (اردیبهشت ماه) هم نرسید اما با این حال تست‌های سمت اپراتورهای آن تکمیل و وارد مرحله End to End شده است.

جزییات جدید طرح ترابردپذیری شماره‌ها

طرح ملی ترابردپذیری شماره‌ها که قرار بود بهمن ماه سال گذشته اجرایی شود به وعده دوم اجرا (اردیبهشت ماه) هم نرسید اما با این حال تست‌های سمت اپراتورهای آن تکمیل و وارد مرحله End to End شده است.
جزییات جدید طرح ترابردپذیری شماره‌ها

خبرگزاری اصفحان