جزییات افزایش «ضریب حقوق» کارمندان و بازنشستگان در سال 95 +سند

جزییات افزایش «ضریب حقوق» کارمندان و بازنشستگان در سال 95 +سند
همچنین حقوق بازنشستگان و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، تا سقف 15 میلیون ریال تا 20 درصد، با کاهش نیم درصد به ازای هر 500 هزار ریال و مازاد بر 15 میلیون ریال، دوازده درصد نسبت به سال 94 افزایش می یابد.

جزییات افزایش «ضریب حقوق» کارمندان و بازنشستگان در سال 95 +سند

همچنین حقوق بازنشستگان و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، تا سقف 15 میلیون ریال تا 20 درصد، با کاهش نیم درصد به ازای هر 500 هزار ریال و مازاد بر 15 میلیون ریال، دوازده درصد نسبت به سال 94 افزایش می یابد.
جزییات افزایش «ضریب حقوق» کارمندان و بازنشستگان در سال 95 +سند

آهنگ جدید