جرائم تخلفات رانندگی سخت تر می شود

جرائم تخلفات رانندگی سخت تر می شود
مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: به دنبال این هستیم تا جرائم بسیار سختگیرانه ای را در قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی بگنجانیم.

جرائم تخلفات رانندگی سخت تر می شود

مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: به دنبال این هستیم تا جرائم بسیار سختگیرانه ای را در قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی بگنجانیم.
جرائم تخلفات رانندگی سخت تر می شود

موسیقی