جدول/ قیمت های میلیاردی خانه های کلنگی در تهران

جدول/ قیمت های میلیاردی خانه های کلنگی در تهران
قیمت برخی از فروش زمین و خانه کلنگی در مناطق مختلف تهران منتشر شد.

جدول/ قیمت های میلیاردی خانه های کلنگی در تهران

قیمت برخی از فروش زمین و خانه کلنگی در مناطق مختلف تهران منتشر شد.
جدول/ قیمت های میلیاردی خانه های کلنگی در تهران

car