ثبت رکورد پیرترین دانشجوی دنیا

ثبت رکورد پیرترین دانشجوی دنیا
مسن‌ترین دانشجوی جهان در سن 96 سالگی توانست از یکی از دانشگاه‌های ژاپن فارغ‌التحصیل شود و نام خود را در کتاب گینس به ثبت برساند.

ثبت رکورد پیرترین دانشجوی دنیا

مسن‌ترین دانشجوی جهان در سن 96 سالگی توانست از یکی از دانشگاه‌های ژاپن فارغ‌التحصیل شود و نام خود را در کتاب گینس به ثبت برساند.
ثبت رکورد پیرترین دانشجوی دنیا

wolrd press news