ثبات در بازار خودروهای داخلی +جدول

ثبات در بازار خودروهای داخلی +جدول
قیمت خودروهای داخلی در هفته جاری تغییر خاصی نسبت به نرخ این خودروها در هفته گذشته نداشته است.

ثبات در بازار خودروهای داخلی +جدول

قیمت خودروهای داخلی در هفته جاری تغییر خاصی نسبت به نرخ این خودروها در هفته گذشته نداشته است.
ثبات در بازار خودروهای داخلی +جدول

اسکای نیوز