تکذیب بازداشت 2 دیپلمات اروپایی در ایران

تکذیب بازداشت 2 دیپلمات اروپایی در ایران
به گفته یک مقام آگاه در وزارت خارجه هیچ دیپلماتی در غرب کشور بازداشت نشده است.

تکذیب بازداشت 2 دیپلمات اروپایی در ایران

به گفته یک مقام آگاه در وزارت خارجه هیچ دیپلماتی در غرب کشور بازداشت نشده است.
تکذیب بازداشت 2 دیپلمات اروپایی در ایران

آخرین اخبار ورزشی