تکالیف ۳ گانه خروج غیرتورمی از رکود ابلاغ شد

تکالیف ۳ گانه خروج غیرتورمی از رکود ابلاغ شد
بانک مرکزی تکالیف ۳ گانه‌ای به منظور هدايت صحيح منابع مالي، فراهم کردن بسترهاي خروج فعاليت‌هاي اقتصادي از رکود و استفاده از ظرفيت‌هاي توليدي را به شبکه بانکی ابلاغ شد

تکالیف ۳ گانه خروج غیرتورمی از رکود ابلاغ شد

بانک مرکزی تکالیف ۳ گانه‌ای به منظور هدايت صحيح منابع مالي، فراهم کردن بسترهاي خروج فعاليت‌هاي اقتصادي از رکود و استفاده از ظرفيت‌هاي توليدي را به شبکه بانکی ابلاغ شد
تکالیف ۳ گانه خروج غیرتورمی از رکود ابلاغ شد

اس ام اس جدید