تولید اصلی‌ترین محور اقتصاد مقاومتی

تولید اصلی‌ترین محور اقتصاد مقاومتی
یک فعال بورسی از تولید به عنوان اصلی‌ترین محور اقتصاد مقاومتی نام برد که تقویت سرمایه‌گذاری در آن ضروری است و گفت: گام اول در تقویت سرمایه‌گذاری کاهش مجدد نرخ سود بانکی محسوب می شود.

تولید اصلی‌ترین محور اقتصاد مقاومتی

یک فعال بورسی از تولید به عنوان اصلی‌ترین محور اقتصاد مقاومتی نام برد که تقویت سرمایه‌گذاری در آن ضروری است و گفت: گام اول در تقویت سرمایه‌گذاری کاهش مجدد نرخ سود بانکی محسوب می شود.
تولید اصلی‌ترین محور اقتصاد مقاومتی

بازی