توقیف 120 تاکسی به خاطر تخلف در قزوین

توقیف 120 تاکسی به خاطر تخلف در قزوین
در راستای بازرسی از عملکرد تاکسیرانان طی یک ماه اخیر 120 خودروی تاکسی به دلیل تکرار تخلفات به پارکینگ منتقل شدند.

توقیف 120 تاکسی به خاطر تخلف در قزوین

در راستای بازرسی از عملکرد تاکسیرانان طی یک ماه اخیر 120 خودروی تاکسی به دلیل تکرار تخلفات به پارکینگ منتقل شدند.
توقیف 120 تاکسی به خاطر تخلف در قزوین