توقیف یک ماهه خودرو درصورت عدم رعایت حجاب شرعی

توقیف یک ماهه خودرو درصورت عدم رعایت حجاب شرعی
شاکرمی، گفت: دادستانی به پلیس اطلاعات دستور داده تا هر ماشینی که سرنشینانش بدون رعایت حجاب شرعی در شهر حضور پیدا کرده و یا برای نوامیس مردم مزاحمت ایجاد می‌کنند، یک ماه توقیف شود.

توقیف یک ماهه خودرو درصورت عدم رعایت حجاب شرعی

شاکرمی، گفت: دادستانی به پلیس اطلاعات دستور داده تا هر ماشینی که سرنشینانش بدون رعایت حجاب شرعی در شهر حضور پیدا کرده و یا برای نوامیس مردم مزاحمت ایجاد می‌کنند، یک ماه توقیف شود.
توقیف یک ماهه خودرو درصورت عدم رعایت حجاب شرعی

مرکز فیلم