توزیع سبد غذایی ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومانی از دوشنبه آینده

توزیع سبد غذایی ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومانی از دوشنبه آینده
وزیر تعاون از توزیع سبد حمایت غذایی ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومانی بین بیش از ۱۰ میلیون نفر از دوشنبه هفته آینده خبر داد.

توزیع سبد غذایی ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومانی از دوشنبه آینده

وزیر تعاون از توزیع سبد حمایت غذایی ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومانی بین بیش از ۱۰ میلیون نفر از دوشنبه هفته آینده خبر داد.
توزیع سبد غذایی ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومانی از دوشنبه آینده

استخدام