تورم برق کاهش یافت

تورم برق کاهش یافت
مرکز آمار ایران از کاهش ۸.۱۵ درصدی شاخص قیمت تولید برق در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن خبر داد.

تورم برق کاهش یافت

مرکز آمار ایران از کاهش ۸.۱۵ درصدی شاخص قیمت تولید برق در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن خبر داد.
تورم برق کاهش یافت

موزیک سرا