تعیین ضریب حقوق 12 درصدی برای کارمندان

تعیین ضریب حقوق 12 درصدی برای کارمندان
هیات دولت در جلسه خود به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور، پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت و نیز ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 کل کشور را بررسی و تصویب کرد.

تعیین ضریب حقوق 12 درصدی برای کارمندان

هیات دولت در جلسه خود به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور، پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت و نیز ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 کل کشور را بررسی و تصویب کرد.
تعیین ضریب حقوق 12 درصدی برای کارمندان

تلگرام