تاریخ تحویل خودروها تعیین شد

تاریخ تحویل خودروها تعیین شد
حداکثر زمان تحویل خودروها در روش‌های مختلف فروش و پیش‌فروش تعیین شد.

تاریخ تحویل خودروها تعیین شد

حداکثر زمان تحویل خودروها در روش‌های مختلف فروش و پیش‌فروش تعیین شد.
تاریخ تحویل خودروها تعیین شد

تکنولوژی جدید