تأمین مالی خرید 2 فروند هواپیمای ایرباس از طریق فرابورس ایران

تأمین مالی خرید 2 فروند هواپیمای ایرباس از طریق فرابورس ایران
با پذیره نویسی اوراق اجاره 2 هزار و 100 میلیارد ریالی شرکت هواپیمایی ماهان از روز دوشنبه 9 خردادماه، تامین مالی جهت خرید 2 فروند هواپیمای ایرباس انجام می‌شود.

تأمین مالی خرید 2 فروند هواپیمای ایرباس از طریق فرابورس ایران

با پذیره نویسی اوراق اجاره 2 هزار و 100 میلیارد ریالی شرکت هواپیمایی ماهان از روز دوشنبه 9 خردادماه، تامین مالی جهت خرید 2 فروند هواپیمای ایرباس انجام می‌شود.
تأمین مالی خرید 2 فروند هواپیمای ایرباس از طریق فرابورس ایران

خرم خبر