بُن مسکن کارگران اندازه کمیسیون اجاره یک منزل در سال هم نیست

بُن مسکن کارگران اندازه کمیسیون اجاره یک منزل در سال هم نیست
دبیرکل انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: حق مسکن ۲۰ هزار تومانی که برای کارگران در نظر گرفته شده به اندازه کمیسیون مشاوره املاک برای اجاره یک منزل هم نیست.

بُن مسکن کارگران اندازه کمیسیون اجاره یک منزل در سال هم نیست

دبیرکل انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: حق مسکن ۲۰ هزار تومانی که برای کارگران در نظر گرفته شده به اندازه کمیسیون مشاوره املاک برای اجاره یک منزل هم نیست.
بُن مسکن کارگران اندازه کمیسیون اجاره یک منزل در سال هم نیست

آهنگ جدید