بهره‌مندی 18 هزار روستای کشور از اینترنت پرسرعت

بهره‌مندی 18 هزار روستای کشور از اینترنت پرسرعت
توسعه دولت الکترونیک از اجزای جدا نشدنی اقتصاد مقاومتی است که برای ایجاد بستر اشتغالزایی بهترین زمینه را برای رشد داراست.

بهره‌مندی 18 هزار روستای کشور از اینترنت پرسرعت

توسعه دولت الکترونیک از اجزای جدا نشدنی اقتصاد مقاومتی است که برای ایجاد بستر اشتغالزایی بهترین زمینه را برای رشد داراست.
بهره‌مندی 18 هزار روستای کشور از اینترنت پرسرعت

دانلود سریال و آهنگ