بنزین ٢ نرخی چالش‌آفرین است

بنزین ٢ نرخی چالش‌آفرین است
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: بنزین ٢ نرخی راهگشای حل مشکلات و راهکاری برای صرفه‌جویی در مصرف این فرآورده نیست و حتی می‌تواند چالش‌آفرین باشد.

بنزین ٢ نرخی چالش‌آفرین است

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: بنزین ٢ نرخی راهگشای حل مشکلات و راهکاری برای صرفه‌جویی در مصرف این فرآورده نیست و حتی می‌تواند چالش‌آفرین باشد.
بنزین ٢ نرخی چالش‌آفرین است

دانلود موزیک