بلیت سینما در ماه رمضان نیم بها میشود

بلیت سینما در ماه رمضان نیم بها میشود
فرجی گفت:در ماه مبارک رمضان بهای بلیت در کلیه سینماها تا زمان افطار به صورت نیم بها و بعد از افطار به صورت کامل است.

بلیت سینما در ماه رمضان نیم بها میشود

فرجی گفت:در ماه مبارک رمضان بهای بلیت در کلیه سینماها تا زمان افطار به صورت نیم بها و بعد از افطار به صورت کامل است.
بلیت سینما در ماه رمضان نیم بها میشود

موسیقی