بازگشت عموهای فیتیله به تلویزیون

بازگشت عموهای فیتیله به تلویزیون
علیرضا آقایی گفت : قطعاً ساختار طرح‌های پیشنهادی‌مان برای ادامه برنامه فیتیله منطبق بر همان ساختارهای قبلی نیست، ولی با همان سبک و سیاق خواهد بود

بازگشت عموهای فیتیله به تلویزیون

علیرضا آقایی گفت : قطعاً ساختار طرح‌های پیشنهادی‌مان برای ادامه برنامه فیتیله منطبق بر همان ساختارهای قبلی نیست، ولی با همان سبک و سیاق خواهد بود
بازگشت عموهای فیتیله به تلویزیون

اخبار جهان